×
Dental technician

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

 1. անշարժ պրոթեզներ պատրաստող ատամնատեխնիկ,
 2. շարժական պրոթեզներ պատրաստող ատամնատեխնիկ,
 3. բյուգելային պրոթեզների պատրաստող ատամնատեխնիկ,
 4. դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստող ատամնատեխնիկ,
 5. օրթոդոնտիկ ապարատներ պատրաստող ատամնատեխնիկ,
 6. ձուլման աշխատանքներ իրականացնող ատամնատեխնիկ:

 

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. գամիկների, ներդիրների, ծայրատային ատամների պատրաստում,
 2. արհետսական պսակների պատրաստում,
 3. կամրջաձև պրոթեզների պատրաստում,
 4. մասնակի թիթեղային պրոթեզների պատրաստում,
 5. լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզների պատրաստում,
 6. բյուգելային պրոթեզների պատրաստում,
 7. օրթոդոնտիկ ապարատների պատրաստում,
 8. դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստում,
 9. ձուլման գործի իրականացում,
 10. զոդման տեխնոլոգիայով աշխատանքների իրականացում:

 

 

ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Ընդամենը լսարանային

 

1. Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

 

 

 

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակ. հիմունքներ

102

68

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

 I

72

48

1.3

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմ.

 I

72

48

1.4

Պատմություն

 I

76,5

51

1.5

Իրավունքի հիմունքներ

 I

72

48

1.6

Ռուսաց լեզու

 I

102

68

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

 I

102

68

1.8

Ֆիզիկական կուլտուրա

 I-II

198

132

1.9

Էկոլոգիայի և լանդշաֆտագիտության հ.

 I

51

34

1.10

Քաղ.պաշտպան. և արտակարգ իրավ. հիմն

 I

25,5

17

 

Ընդամենը

 

873

582

 

2. Առանցքային հմտություններ

 

 

 

2.1

Հաղորդակցություն

 I

51

34

2.2

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

76,5

51

2.3

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ

 I

51

34

 

Ընդամենը

 

178,5

119

 

3. Ընդհանուր մասնագիտական

 

 

 

3.1

Մարդու ընդհանուր անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

 I

51

34

3.2

Ատամների անատոմիա և ֆիզիոլոգիա. Ատամնածնոտային համակարգի բիոմեխանիկա

I

153

102

3.3

Ատամնատեխնիկական նյութագիտություն

I

102

68

3.4

Ատամնատեխնիկական աշխատատեղի կառուցվածքը, աշխատանքային, սանիտարահիգիենիկ և ինֆեկցիոն անվտանգության ապահովում

 I

51

34

3.5

Առաջին բժշկական օգնություն

 II

72

48

3.6

Ստոմատոլոգիական հիվանդություններ

 II

120

80

3.7

Աղետների բժշկություն

 II

120

80

 

Ընդամենը

 

669

446

 

4. Հատուկ մասնագիտական

 

 

 

4.1

Գամիկների, ներդիրների, ծայրատային ատամների պատրաստում

127,5

85

4.2

Արհեստական պսակների պատրաստման տեխնիկա

 I

127,5

85

4.3

Կամրջաձև պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա

 II

172,5

115

4.4

Մետաղակերամիկական կոնստրուկցիաների պատրաստման տեխնիկա

 II

144

96

4.5

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա

I-II

252

168

4.6

Մասնակի շարժական թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա

I-II

252

168

4.7

Բյուգելային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա

II

216

144

4.8

Օրթոդոնտիկ ապարատների պատրաստման տեխնիկա

II

120

80

4.9

Դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա

II

168

112

4.10

Ձուլման գործ

II

120

80

4.11

Զոդման տեխնոլոգիա

 II

48

32

5

Ընտրովի

 

96

64

 

Ընդամենը

 

1843,5

1229

6.

Պահուստային ժամեր

 

 

50

 

Ընդամենը

 

5520

3722

7.

Խորհրդատվություններ /տարեկան 100 ժամ/

 

 

 

 

Ընդամենը