×
Obstetrics

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Մանկաբարձական գործ» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

 1. մանկաբարձ՝ մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. առաջնային բժշկական օգնություն՝
  1. իրականացնում է հղիների վաղ հայտնաբերման, հաշվառման, նախածննդյան հսկողության և խնամքի կազմակերպման, դեռահասների, հղիների, ծննդաբերների, ծննդկանների, նորածինների հսկման և զննման, ծննդկանների և նորածինների հետծննդյան խնամքի, սպասարկվող բնակչության շրջանում ընտանիքի պլանավորման, վերարտադրողական առողջության պահպանմանը ուղղված միջոցառումներ,
  2. իրականացնում է ուսուցողական աշխատանքներ ծնողներին երեխայի ծննդի հետ կապված հուզահոգեբանական նախապատրաստման և կնոջ ծննդաբերությանը ֆիզիկական նախապատրաստման առումով,
  3. իրականացնում է աշխատանքների սեռական անվտանգ վարքագծի, առողջ սնուցման և կենսակերպի հաստատման, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների, այդ թվում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի,, սեռական օրգանների քաղցկեղի, հետդաշտանային տարիքի կանանց կյանքի որակի բարելավման, օստեոպորոզի կանխարգելման ուղղությամբ,
  4. ընտանիքին ցուցաբերում է խորհրդատվական օգնություն,
  5. կատարում է բժշկի ախտորոշիչ, սկրինինգային և բուժական նշանակումները,
 2. մասնագիտացված բժշկական օգնություն՝
  1. իրականացնում է անհետաձգելի օգնություն և խնամք մանկաբարձագինեկոլոգիական ախտաբանական իրավիճակներում,
  2. ցուցաբերում է ինքնուրույն օգնություն չբարդացած ծննդաբերության ժամանակ կամ օգնություն՝ բժշկի հետ միասին ախտաբանական ծննդաբերության ժամանակ,
  3. հետծննդյան շրջանում կատարում է նորածնի առաջնային հարդարանք և անհրաժեշտության դեպքում՝ իրականացնում է նորածնի վերակենդանացում, հետևում ծննդկանի վիճակին հետծննդյան շրջանում,
  4. նախապատրաստում է հիվանդներին և հղիներին վիրահատությանը և իրականացնում է նրանց հետվիրահատական խնամքն ու բժշկի նշանակումները,
  5. կատարում է տվյալ մասնագիտական ստորաբաժանման ուղղվածությանը և բժշկի ցուցումների համապատասխան ախտորոշիչ և բուժական նշանակումները:

 

 

ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Պրտադիր լսարանային

  1. Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական      

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակ. հիմունքներ

 I

108

72

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

 I

81

54

1.3

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմ.

 I

81

54

1.4

Պատմություն

 I

81

54

1.5

Իրավունքի հիմունքներ

 I

54

36

1.6

Ռուսաց լեզու

 I

108

72

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

 I

108

72

1.8

Ֆիզիկական կուլտուրա

 I-III

297

198

1.9

Էկոլոգիայի և լանդշաֆտագիտության հ.

 I

54

36

1.10

Քաղ.պաշտպան. և արտակարգ իրավ. Հիմն

 I

27

18

 

Ընդամենը

 

999

666

 

2. Առանցքային հմտություններ

     

2.1

Հաղորդակցություն

 I

54

36

2.2

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

 I

54

36

2.3

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ

 I

81

54

 

Ընդամենը

 

189

126

 

3. Ընդհանուր մասնագիտական

     

3.1

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ` բժշկական տերմինաբանությամբ

 I

54

36

3.2

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով: Բջջի, հյուսվածքների, հենաշարժիչ ապարատի կառուցվածքը, գործառույթները: Արյան կազմը և գործառույթները

I

81

54

3.3

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Սիրտ-անոթային , ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները:

I

81

54

3.4

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները: Նյութափոխանակություն

I

81

54

3.5

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը, գործառույթները

I

81

54

3.6

Բժշկական գենետիկայի հիմունքներ

 I

54

36

3.7

Պացիենտի կրթում

 II

23

15

3.8

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Ներարգանդային, նորածնային, կրծքի հասակի երեխաների հիմնական պահանջները և դրանց բավարարման ու առողջության պահպանման եղանակները

I

54

36

3.9

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Մսուրային, նախադպրոցական, վաղ դպրոցական, դեռահասության տարիքային շրջանների ժամկետները, հիմնական պահանջները և դրանց բավարարման ու առողջության պահպանման եղանակները

I

54

36

3.10

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Վերարտադրողական տարիքում տղամարդու և կնոջ անատոմոֆիզիո-լոգիական, սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները, պահանջները և դրանց բավարարման ուղիները

I

54

36

3.11

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Կլիմակտերիկ և ծերունական շրջանում անատոմոֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկութ-յունները, պահանջները և դրանց բավարարման ուղիները

I

27

18

3.12

Մանրէաբանության, վիրուսաբանության, իմունաբանության հիմունքներ

 

108

72

3.13

Ընդհանուր դեղաբանություն

II

45

30

3.14

Մասնավոր դեղաբանություն: Նյարդային, շնչառական, սիրտ-անոթային համակարգերի վրա ազդող դեղեր, հակաբակտերիալ, հակասնկային, հականեխիչ և քիմիոթերապևտիկ դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները

II

45

30

3.15

Մասնավոր դեղաբանություն: Ստամոքս-աղիքային, արյան համակարգի, միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի տունուսի, H1, H2 ընկալիչների վրա ազդող, հակատուբերկուլյոզային, հակավիրուսային և հակապարազիտար դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները

II

54

36

3.16

Հանրային առողջություն: Հիգիենա և մարդու էկոլոգիա

II 

99

66

3.17

Հանրային առողջություն: Համաճարակաբանություն

 I

54

36

3.18

Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ

 I

54

36

3.19

Բժշկական հոգեբանության հիմունքներ

II 

38

30

3.20

Աղետների բժշկություն

III 

48

32

3.21

Առաջին բժշկական օգնություն

 II

38

30

 

Ընդամենը

 

1227

827

 

4. Հատուկ մասնագիտական

     

4.1

Քույրական գործի հիմունքներ

54

36

4.2.4.3

Քույրական գործի հիմունքներ: Ինֆեկցիոն վերահսկողության հիմունքները

I

58

36

4.4

Քույրական գործի հիմունքներ: Մարմնի բիոմեխանիկա: Բուժհաստատություններում թունավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունը բուժանձնակազմի վրա: Հիվանդի խնամքը

II

90

60

4.5

Քույրական գործի հիմունքներ: Դեղերի ներմուծման ուղիները: Հոգնաներ: Արհեստական խուղակներ

II

108

72

4.6

Քույրական գործի հիմունքներ: Քույրական գործը անհետաձգելի իրավիճակներում: Հենդերսոնի մոդելի կիրառումը

II

54

36

4.7

Թերապիա՝ հիվանդների հետազոտմա եղանակները: Շնչառական համակարգի hիվանդությունները, առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

90

60

4.8

Թերապիա՝ սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

90

60

4.9

Թերապիա՝ մարսողական և արտազատական համակարգերի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

81

54

4.10

Թերապիա՝ արյունաստեղծ, ներզատական համակարգերի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը: Շաքարային դիաբետ

II

81

54

4.11

Թերապիա՝ ոսկրամկանային հիվանդությունների համակարգի և ալերգոզների առաջացման պատճառները ախտանիշներ, բուժումը, խնամքը:

II

81

54

4.12

Մանկաբուժություն՝ երեխաների բուժկանխարգելիչ օգնություն, նեոնատալ ծառայության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, քույրական գործընթացի իրականացումը, նորածնային շրջանի հիվանդությունները: Վաղ մանկական տարիի հիվանդությունները: Շնչառական համակարգի հիվանդությունները երեխաների մոտ:

II

68

45

4.13

Մանկաբուժություն՝ստամոքս-աղիքային, արյան և արյունաստեղծ, սիրտ-անոթային, միզային, ներզատական համակարգերի հիվանդությունները երեխաների մոտ:

II

90

60

4.14

Մանկաբուժություն՝ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումը երեխաների մոտ: Կանխարգելիչ պատվաստումներ: Տուբերկուլյոզ: Օդակաթիլային վարակները երեխաների մոտ:

II

54

36

4.15

Մանկաբուժություն՝ աղիքային ինֆեկցիոն հիվանդությունները, վիրուսային հեպատիտները, պոլիոմիելիտը երեխաների մոտ

II

54

36

4.16

Վիրաբուժության հիմունքներ

II 

81

54

4.17

Ընդհանուր վիրաբուժություն

III

96

64

4.18

Մասնավոր վիրաբուժություն

III

84

56

4.19

Ֆիզիոլոգիական մանկաբարձություն՝ վերարտադրողական պրոցեսի փիլիսոփայությունը, բժշկական էթիկան եվ
դեոնտոլոգիան մանկաբարձությունում, ծննդօգնություն իրականացնաղ կազմակերպությունների կառուցվածքը,
վերարտադրողական համակարգի անատոմո-
ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,
բեղմնավորման ֆիզիոլոգիան, ֆիզիոլոգիական
հղիությունը, հղիության ախտորոշումը

II

90

60

4.20

Ֆիզիոլոգիական մանկաբարձություն՝ ֆիզիոլոգիական ծննդաբերությունը,
ծննդաբերության ցավազրկման ժամանակակից եղանակները, նորմալ հետծննդյան շրջանը

II

108

72

4.21

Ախտաբանական մանկաբարձություն՝ պտղի հիպօքսիա, նորածնի ասֆիքսիա, կոնքային առաջադրությունը, բազմապտուղ հղիությունը, հղիության հետեվանքով վաղ
եվ ուշ ժամկետներում առաջացող բարդությունները

III

96

64

4.22

Ախտաբանական մանկաբարձություն՝ հղիությունը եվ արտասեռական հիվան-դությունները, պտղի զարգացման արատները, պտղաձվի եվ նրա տարրերի հիվանդութ-յունները, վիժումները, վաղաժամ ծնըն- դաբերությունը, ժամկետանց հղիությունը, ծննդաբերական գործունեության անոմալիաները

III

96

64

4.23

Ախտաբանական մանկաբարձություն՝ կոնքի անոմալիաները, միջաձիգ եվ թեք դրությունները, ապախոնարհված առաջադրությունները, մանկաբարձական արյունահոսությունները

III

120

80

4.24

Ախտաբանական մանկաբարձություն` ծննդաբերական վնասվածքները, հետծննդյան թարախասեպտիկ հիվանդությունները, մակաբարձական դեղաբանությունը

III

72

48

4.25

Օպերատիվ մանկաբարձություն

III

84

56

4.26

Գինեկոլոգիա` բժշկական էթիկան եվ դեոնտոլոգիան գինեկոլոգիայում, գինեկոլոգիական օգնություն ցույց տվող հիմնարկների կառուցվածքը, գինեկոլոգիական հիվանդների հետազոտման եղանակները, վերարտադրողական համակարգի զարգացման արատները, անկանանոն դրությունները, դաշտանային պարբերաշրջանի, նեյրոէնդոկրին խանգարումները

II

108

72

4.27

Գինեկոլոգիա՝ սեռական օրգանների ոչ յուրահատուկ եվ յուրահատուկ բորբոքային հիվանդությունները, անպտղությունը, ընտանիքի պլանավորումը, սեռական օրգանների ուռուցքները եվ ուռուցքանման գոյացությունները, էնդոմետրիոզը

III

96

64

4.28

Գինեկոլոգիա՝ կրծքագեղձի հիվանդությունները, անհետաձգելի օգնությունը գինեկոլոգիայում, մանկական գինեկոլոգիա, գինեկոլոգիական հիվանդների բուժման եղանակները

III

84

56

4.29

Վարակիչ հիվանդություններ

III 

63

42

4.30

Նյարդաբախտաբանություն

III

72

48

4.31

Հոգեբուժություն

III 

63

42

4.32

Մաշկային և սեռավարակ հիվանդություններ

III 

72

48

4.33

Քիթ, կոկորդ, ականջի հիվանդություններ

 III

42

28

4.34

Ակնաբուժություն

III 

42

28

4.35

Վերակենդանացման, ինտեսնիվ թերապիայի հիմունքներ

III

126

84

4.36

Վերականգնողական , ավանդական բժշկության հիմունքներ

III 

83

56

4.37

Կլինիկական դեղաբանություն

III 

48

32

4.38

Դիետոլոգիա և սնուցում

 III

44

28

 

Ընդամենը

 

2551

1945

5.

Ընտրովի

   

28

6.

Պահուստային ժամեր

   

10

7.

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

     

8.

Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցմամն

     

9.

Նախադիպլոմային պրակտիկա

     

10.

Ընդամենը

 

6922

4860

11.

Խորհրդատվություններ /տարեկան 100 ժամ/

   

300