×
Բուժքույրական գործ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

 1. ընդհանուր պրակտիկայի բուժքույր,
 2. թերապիայում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 3. մանկաբուժությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 4. վիրաբուժությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 5. մանկաբարձությունում, քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 6. վարակիչ հիվանդություններում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 7. նյարդաբանությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 8. հոգեբուժությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 9. մաշկային և սեռավարակ հիվանդություններում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 10. քիթ, կոկորդ, ականջի հիվանդություններում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 11. ակնաբուժությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 12. գերիատրիայում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 13. վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,
 14. վերականգնողական և ավանդական բժշկությունում քույրական գործ իրականացնող բուժքույր,

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. ստացիոնարի և պոլիկլինիկայի պայմաններում բժշկի նշանակումների՝ տարբեր սեռատարիքային խմբերի պացիենտներին ախտորոշիչ, բուժական, վերակենդանացման, վերականգնողական, կանխարգելիչ, բուժառողջարարական, սանիտարահիգիենիկ, սանիտարալուսավորչական միջոցառումների կատարում,
 2. քույրական գործընթացի փուլերի իրականացում և փաստաթղթերով  հիմնավորում հիվանդների խնամքի ժամանակ,
 3. ստացիոնար և տնային պայմաններում քույրական խնամքի իրականացում և կազմակերպում,
 4. ծանր և սահմանային իրավիճակում գտնվող հիվանդների և տուժածների մոտ իրավիճակի գնահատում և առաջնային ախտանիշների ու համախտանիշների առանձնացում: Անհետաձգելի իրավիճակներում նախաբժշկական օգնության ցուցաբերում,
 5. կոնկրետ հիվանդի մոտ դեղամիջոցների արդյունավետության գնահատում, դեղորայքային թունավորման ժամանակ նախաբժշկական օգնության ցուցաբերում,
 6. հիվանդին լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և գործիքային հետազոտություններին նախապատրաստում,
 7. ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաների հիմնական տեսակների կատարում, հոգեթերապիայի տարրերի օգտագործում, բժշկի նշանակած դիետայի պահպանման նկատմամբ հսկողություն, անցկացվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատում,
 8. առողջության պահպանման և ամրապնդման համար առանձին անհատների, ընտանիքների և բնակչության խմբերի կրթմանը և ուսուցմանն ուղղված կանխարգելման համալիր ծրագրերի պլանավորում և գնահատում,
 9. դեղամիջոցների ստացման, պահպանման և օգտագործման դեղագործական կարգի պահպանման նկատմամբ հսկողություն,
 10. բժշկական փաստաթղթերի վարում,
 11. ինֆեկցիոն հսկողության պահանջների կատարում, հիվանդների և բուժանձնակազմի ինֆեկցիոն անվտանգության պահպանում,
 12. բնակչության, հիվանդների, տուժածների, աղետների բժշկության ծառայության բուժանձնակազմի պաշտպանությանը վերաբերող միջոցառումների անցկացում,
 13. գործիքների նախապատրաստում բժշկի կողմից բարդ միջամտությունների կատարման ժամանակ,
 14. հիվանդների նախապատրաստում ախտորոշիչ հետազոտությունների և շտապ վիրահատությունների,
 15. նյութերի հավաքում, տեղափոխում և պահպանում մանրէաբանական հետազոտության համար,
 16. քույրական միջամտությունների կատարում,
 17. հիվանդությունների կանխարգելում,
 18. բժշկի ախտորոշիչ և բուժական նշանակումների կատարում,
 19. հիվանդների համալիր խնամք:

 


ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Պարտադիր լսարանային

 

1. Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

 

 

 

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակ. հիմունքներ

I

102

68

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

I

72

48

1.3

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

I

81

54

1.4

Պատմություն

I

72

48

1.5

Իրավունքի հիմունքներ

I

48

32

1.6

Ռուսաց լեզու

I

102

68

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

I

102

68

1.8

Ֆիզիկական կուլտուրա

I, II, III, IV

294

196

1.9

Էկոլոգիայի և լանդշաֆտագիտության հ.

I

48

32

1.10

Քաղ.պաշտպան. և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

I

27

18

 

Ընդամենը

 

948

632

 

2. Առանցքային հմտություններ

 

 

 

2.1

Հաղորդակցություն

I

48

32

2.2

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

I

48

32

2.3

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ

I

81

54

 

Ընդամենը

 

177

118

 

4. Ընդհանուր մասնագիտական

 

 

 

3.1

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ` բժշկական տերմինաբանությամբ

I

96

64

3.2

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով: Բջջի, հյուսվածքների, հենաշարժիչ ապարատի կառուցվածքը, գործառույթները: Արյան կազմը և գործառույթները

 I

72

48

3.3

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Սիրտ-անոթային , ավշային, շնչառական և միզային համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները:

 I

72

48

3.4

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի կառուցվածքը և գործառույթները: Նյութափոխանակություն

 I

81

54

3.5

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով. Ներզատիչ գեղձերի, նյարդային համակարգի և զգայարանների կառուցվածքը, գործառույթները

81

54

3.6

Բժշկական գենետիկայի հիմունքներ

I

54

36

3.7

Պացիենտի կրթում

II

48

32

3.8

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Ներարգանդային, նորածնային, կրծքի հասակի երեխաների հիմնական պահանջները և դրանց բավարարման ու առողջության պահպանման եղանակները

 I

48

32

3.,9

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Մսուրային, նախադպրոցական, վաղ դպրոցական, դեռահասության տարիքային շրջանների ժամկետները, հիմնական պահանջները և դրանց բավարարման ու առողջության պահպանման եղանակները

 I

48

32

3.10

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Վերարտադրողական տարիքում տղամարդու և կնոջ անատոմոֆիզիո-լոգիական, սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները, պահանջները և դրանց բավարարման ուղիները

 I

54

36

3.11

Մարդու կենսագործունեության փուլերը: Կլիմակտերիկ և ծերունական շրջանում  անատոմոֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկութ-յունները, պահանջները և դրանց բավարարման ուղիները

27

18

3.12

Մանրէաբանության, վիրուսաբանության, իմունաբանության հիմունքներ

I

108

72

3.13

Ընդհանուր դեղաբանություն

II 

48

32

3.14

Մասնավոր դեղաբանություն: Նյարդային, շնչառական, սիրտ-անոթային համակարգերի վրա ազդող դեղեր, հակաբակտերիալ, հակասնկային, հականեխիչ և քիմիոթերապևտիկ դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները

 II

48

32

3.15

Մասնավոր դեղաբանություն: Ստամոքս-աղիքային, արյան համակարգի, միզամուղ, հորմոնալ, արգանդի տունուսի, H1, H2 ընկալիչների վրա ազդող, հակատուբերկուլյոզային, հակավիրուսային և հակապարազիտար դեղեր և դրանց ազդեցության մեխանիզմները

II 

54

36

3.16

Հանրային առողջություն: Հիգիենա և մարդու էկոլոգիա

II

102

68

3.17

Հանրային առողջություն: Համաճարակաբանություն

I

54

36

3.18

Ընդհանուր և բժշկական հոգեբանության հիմունքներ

I

54

36

3.19

Աղետների բժշկություն

III

63

42

3.20

Առաջին բժշկական օգնություն

II

72

48

3.21

Բուժօգնության որակ և անվտանգություն

II

54

36

3.22

Պացիենտի և բուժաշխատողի իրավունքներ և պաշտպանություն

III

48

32

 

Ընդամենը

 

1386

924

 

4. Հատուկ մասնագիտական

 

 

 

4.1

Քույրական գործի հիմունքներ

I

54

36

4.2

Քույրական գործի հիմունքներ: Ինֆեկցիոն վերահսկողության հիմունքները

II

72

48

4.3

Քույրական գործի հիմունքներ: Մարմնի բիոմեխանիկա: Բուժհաստատություններում թունավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունը բուժանձնակազմի վրա: Հիվանդի խնամքը

II

96

64

4.4

Քույրական գործի հիմունքներ: Դեղերի ներմուծման ուղիները: Հոգնաներ: Արհեստական խուղակներ

II

135

90

4.5

Քույրական գործի հիմունքներ: Քույրական գործը անհետաձգելի իրավիճակներում: Հենդերսոնի մոդելի կիրառումը

II

81

54

4.6

Քույրական գործը թերապիայում: Հիվանդների հետազոտմա եղանակները: Շնչառական համակարգի hիվանդությունները, առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

96

64

4.7

Քույրական գործը թերապիայում: Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

96

64

4.8

Քույրական գործը թերապիայում: Մարսողական և արտազատական համակարգերի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը:

II

108

72

4.9

Քույրական գործը թերապիայում: Արյունաստեղծ, ներզատական համակարգերի հիվանդությունների առաջացման պատճառները, ախտանիշները, բուժումը, խնամքը: Շաքարային դիաբետ

 II

108

72

4.10

Քույրական գործը թերապիայում: Ոսկրամկանային հիվանդությունների համակարգի և ալերգոզների առաջացման պատճառներըմ ախտանիշներ, բուժումը, խնամքը:

II

81

54

4.11

Քույրական գործը մանկաբուժությունում Երեխաների բուժկանխարգելիչ օգնություն, նեոնատալ ծառայության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները, քույրական գործընթացի իրականացումը, նորածնային շրջանի հիվանդությունները: Վաղ մանկական տարիի հիվանդությունները: Շնչառական համակարգի հիվանդությունները երեխաների մոտ:

II

96

64

4.12

Քույրական գործը մանկաբուժությունում Ստամոքս-աղիքային, արյան և արյունաստեղծ, սիրտ-անոթային, միզային, ներզատական համակարգերի հիվանդությունները երեխաների մոտ:

II

96

64

4.13

Քույրական գործը մանկաբուժությունում Ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումը երեխաների մոտ: Կանխարգելիչ պատվաստումներ: Տուբերկուլյոզ: Օդակաթիլային վարակները երեխաների մոտ:

II

81

54

4.14

Քույրական գործը մանկաբուժությունում Աղիքային ինֆեկցիոն հիվանդությունները, վիրուսային հեպատիտները, պոլիոմիելիտը երեխաների մոտ

II

54

36

4.15

Քույրական գործը վիրաբուժությունում

II

108

72

4.16

Քույրական գործը վիրաբուժությունում  ընդհանուր վիրաբուժություն

III 

126

84

4.17

Քույրական գործը վիրաբուժությունում Մասնավոր վիրաբուժություն

III 

96

64

4.18

Քույրական գործը մանկաբարձությունում  և գինեկոլոգիայում  Ֆիզիոլոգիական մանկաբարձություն

III 

63

42

4.19

Քույրական գործը մանկաբարձությունում  և գինեկոլոգիայում Ախտաբանական մանկաբարձություն

III 

63

42

4.20

Քույրական գործը մանկաբարձությունում  և գինեկոլոգիայում  Գինեկոլոգիա

III 

48

32

4.21

Քույրական գործը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ 1

III

84

56

4.22

Քույրական գործը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ 2

 III

96

64

4.23

Քույրական գործը նյարդաբանությունում

III

108

72

4.24

Քույրական գործը հոգեբուժությունում

III

90

60

4.25

Քույրական գործը մաշկային և սեռավարակ հիվանդությունների ժամանակ

III

63

42

4.26

Քույրական գործը քիթ, կոկորդ, ականջի հիվանդությունների ժամանակ

III

48

32

4.27

Քույրական գործը ակնաբուժությունում

III

48

32

4.28

Քույրական գործը գերիատրիայում

III

48

32

4.29

Քույրական գործը վերակենդանացման, ինտեսնիվ թերապիայի հիմունքներ

III

138

92

4.30

Քույրական գործը վերականգնողական , ավանդական բժշկության  հիմունքներ

III

75

48

4.31

Կլինիկական դեղաբանություն

III

72

56

4.32

Դիետոլոգիա և սնուցում

III

48

32

4.33

Ամոքիչ /պալիատիվ/ խնամք

III

48

32

4.34

Ընտրովի

III

48

32

 

Ընդամենը

 

2772

1854

5.

Ընտրովի

 

 

28

6.

Պահուստային ժամեր

 

 

10

7.

Խորհրդատվություններ /տարեկան 100 ժամ/

 

 

300

9

Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ

 

 

 

10

Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցմամն

 

 

 

11

Նախադիպլոմային պրակտիկա

 

 

 

12

Ընդամենը

 

7239

4824