×
Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Կոսմետիկա եվ դիմահարդարման արվեստ» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

 1. կոսմետոլոգ՝ պացիենտի սպասարկում, պահպանելով ազգաբնակչության տարբեր սեռատարիքային խմբերի պատշաճ գեղագիտական արտաքին տեսքը և առողջությունը:

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. տիրապետել հաղորդակցման հմտություններին, սպասարկման ժամանակակից մեթոդներին,
 2. տիրապետել կոսմետիկ նյութերի, պատրաստուկների ստացման տեխնոլոգիային, պահպանմանը և օգտագործման կանոններին,
 3. վարել կոսմետոլոգիական ծառայությունների փաստաթղթերը,
 4. կատարել ինֆեկցիոն հսկողության պահանջները, պահպանել պացիենտի ինֆեկցիոն անվտանգությունը,
 5. կատարել դիմահարդարում,ձեռքերի մատների հարդարում, էպիլյացիա, դեմքի մակիյաժ, դեմակիյաժ,վիզաժ
 6. կատարել հոնքերի, թարթիչների կոսմետիկ խնամք, դիմագծերի կոսմետիկ շտկում,
 7. կատարել մերսում,
 8. օգտվել անհրաժեշտ բժշկական և կոսմետոլոգիական սարքավորումներից,
 9. բարձրացնել գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մասնագիտական մակարդակը,
 10. իրականացնել կոսմետոլոգիական սարքավորումների պահպանման, օգտագործման, դրանց ժամանակին վերանորոգման և դուրս գրման հսկողությունը:

 

 


ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ ԵՎ ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՐՎԵՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Ընդամենը լսարանային

 

1. Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական

 

 

 

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակ. հիմունքներ

108

72

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

54

36

1.3

Քաղաքագիտության հիմունքներ

 II

54

36

1.4

Իրավունքի հիմունքներ

II

44

33

1.5

Պատմություն

 I

81

54

1.6

Ռուսաց լեզու

 I

108

72

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

 I

108

72

 

Ընդամենը

 

557

375

 

2. Մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական

 

 

 

2.1

Համակարգչային օպերատորական գործի հիմունքներ

 I

108

72

2.2

Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիայի հիմունքներ

 II

54

36

2.3

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

 II

26

18

 

Ընդամենը

 

188

126

 

3. Ընդհանուր մասնագիտական

 

 

 

3.1

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ` բժշկական տերմինաբանությամբ

 I

54

36

3.2

Անօրգանական քիմիա

I

108

72

3.3

Օրգանական քիմիա

I

54

36

3.4

Անալիտիկ քիմիա

I

84

56

3.5

Ֆիզիկական կոլոիդ քիմիա

I

84

56

3.6

Կոսմետոլոգիական քիմիա

I

108

72

3.7

Դեղագործական քիմիա

I

72

48

3.8

Ընդհանուր կենսաբանություն

I

78

52

3.9

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

I

54

36

3.10

Մանրէաբանության և համաճարակաբանության հիմունքներ

I

72

48

3.11

Թունաբանություն

I

54

36

3.12

Բնական և արհետսական կոսմետոլոգիայի հիմունքներ

II

108

72

3.13

Հիգիենայի և սանիտարիայի հիմունքներ

I

72

48

3.14

Բնությունը և կոմետոլոգիան

II

54

36

 3.15

Կոսմետոլոգիական նյութերի ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

II

54

36

 3.16

Դիմահարդարման գեղագիտություն

II

36

24

3.17

Էթիկայի և հոգեբանության հիմունքներ

II

48

32

 

Ընդամենը

 

1194

796

 

4. Հատուկ   մասնագիտական

 

 

 

4.1

Ֆարմակոլոգիա

I

84

56

4.2

Ֆարամակոգնոզիա և ֆիտոկոսմետիկա

II

96

64

4.3

Բժշկական կոսմետոլոգիայի հիմունքներ

II

72

48

4.4

Մաշկային հիվանդություններ և բժշկական դերմատոլոգիայի հիմունքներ

II

84

56

4.5

Ժամանակակաից կոսմետոլոգիայի ուղղությունների ծանոթացում և կոսմետոլոգիայի հիմունքներ

II

99

66

4.6

Մակիաժ և վիզաժի տեխնիկայի հիմունքներ

I, II

84

56

4.7

Կոմսետոլոգիան և նրա պրոցեդուրաները

II

180

120

4.8

Բժշկական գենետիկա

I

36

24

4.9

Ֆիտոթերապիա և էպիլյացիա

II

84

56

4.10

Պլաստիկ վիրաբուժության հիմունքներ

II

36

24

 

Ընդամենը

 

855

570

 

5.Ընտրովի

 

 

 

5.1

Կոսմետոլոգիական պրեպարատները և նրանց պատրաստման տեխնոլոգիան

 II

180

120

 

6. Ուսումնական  պրակտիկա

 

 

 

6.1

Ուսումնական  պրակտիկա

 

 

 

6.2

Մասնագիտական  պրակտիկա

 

 

 

6.3

Նախադիպլոմային  պրակտիկա

 

 

 

7

Ընդամենը

 

2974

1987

8

Պահուստային ժամեր

 

 

62

9

Խորհրդատվություններ /տարեկան 100 ժամ/

 

 

300

10

Ընդամենը

 

2974

2349