×
Բուժական կոսմետոլոգիա

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

 1. Բուժքույր (բուժեղբայր) կոսմետոլոգ՝ պացիենտի սպասարկում, պահպանելով ազգաբնակչության տարբեր սեռատարիքային խմբերի պատշաճ գեղագիտական արտաքին տեսքը և առողջությունը:

 

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 1. վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և կայացնել որոշումներ սեփական մասնագիտության լիազորությունների և իրավասությունների սահմաններում,
 2. տիրապետել հաղորդակցման հմտություններին, սպասարկման ժամանակակից մեթոդներին,
 3. տիրապետել կոսմետիկ նյութերի, պատրաստուկների ստացման տեխնոլոգիային, պահպանմանը և օգտագործման կանոններին,
 4. վարել բուժական կոսմետոլոգիական ծառայությունների փաստաթղթերը,
 5. կատարել ինֆեկցիոն հսկողության պահանջները, պահպանել պացիենտի ինֆեկցիոն անվտանգությունը,
 6. կատարել դիմահարդարում,ձեռքերի մատների հարդարում, էպիլյացիա, դեմքի մակիյաժ, դեմակիյաժ,
 7. կատարել հոնքերի, թարթիչների կոսմետիկ խնամք, դիմագծերի կոսմետիկ շտկում,
 8. կատարել մերսում,
 9. օգտվել անհրաժեշտ բժշկական և կոսմետոլոգիական սարքավորումներից,
 10. ցուցաբերել նախաբժշկական օգնություն անհետաձգելի իրավիճակներում,
 11. կատարել ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաների հիմնական տեսակները, անցկացնել բուժական մարմնամարզություն,
 12. արտակարգ իրավիճակներում կատարել պացիենտի վիճակի գնահատում և ցուցաբերել նախաբժշկական օգնություն,
 13. բարձրացնել գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մասնագիտական մակարդակը,
 14. իրականացնել բուժական կոսմետոլոգիական սարքավորումների պահպանման, օգտագործման, դրանց ժամանակին վերանորոգման և դուրս գրման հսկողությունը:

 

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Ընդամենը լսարանային

 

1. Հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական

 

 

 

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակ. հիմունքներ

105

70

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

II 

52

30

1.3

Սոցիոլոգիայի և քաղաքագիտության հիմ.

 II

76

54

1.4

Իրավունքի հիմունքներ

 I

54

36

1.5

Պատմություն

 I

81

54

1.6

Ռուսաց լեզու

 I

105

70

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

 I

105

70

1.8

Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիայի հիմունքներ

 I

54

36

1.9

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

 I

26

18

 

Ընդամենը

 

658

438

 

2. Առանցքային հմտություններ

 

 

 

2.1

Հաղորդակցություն

 I

54

36

2.2

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

 I

25

17

2.3

Համակարգչային օպերատորոկան գործի հիմունքներ

 I

51

34

 

Ընդամենը

 

130

87

 

3. Ընդհանուր մասնագիտական

 

 

 

3.1

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ` բժշկական տերմինաբանությամբ

 I

54

36

3.2

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով 1

I

54

36

3.3

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով 2

I

51

34

3.4

Մարդու անատոմիա, ֆիզիոլոգիա` պաթոլոգիայի հիմունքներով 3

I

51

34

3.5

Դեղաբանության հիմունքներ1

I

81

54

3.6

Դեղաբանության հիմունքներ 2

I

51

34

3.7

Ընդհանուր հիգիենա` մարդու էկոլոգիայի հիմունքներով

76

51

3.8

Մանրէաբանության և համաճարակաբանության հիմունքներ

 I

81

54

3.9

Դիետոլոգիա

 I

26

17

3.10

Սպասարկման ծառայություն, մենեջմենթ և մարկետինգ

 I

26

17

3.11

Հոգեբանություն, ծառայողական վարվելակերպ, մասնագիտական իմիջ

 I

25

17

3.12

Օրգանական քիմիա

I

54

36

3.13

Կոսմետոլոգիական  քիմիա

I

51

34

3.14

Աղետների բժշկություն

 II

45

30

 

Ընդամենը

 

726

484

 

4. Հատուկ մասնագիտական

 

 

 

4.1

Քույրական գործի հիմունքներ 1

 I

54

36

4.2

Քույրական գործի հիմունքներ 2

I

51

34

4.3

Քույրական գործի հիմունքներ 3

I

51

34

4.4

Ներքին հիվանդություններ 1

II

45

30

4.5

Ներքին հիվանդություններ 2

 II

45

30

4.6

Ներքին հիվանդություներ 3

 II

38

30

4.7

Վիրաբուժություն, վիրաբուժական կոսմետոլոգիայի հիմունքներով

II 

90

60

4.8

Վարակիչ հիվանդություններ

 II

90

60

4.9

Մաշկային հիվանդություններ

II 

113

75

4.10

Նյութագիտություն և տեխնոլոգիական կահավորում 1

51

34

4.11

Նյութագիտություն և տեխնոլոգիական կահավորում 2

 I

51

34

4.12

Կոսմետիկ պատրաստուկների տեխնոլոգիա1

II

90

60

4.13

Կոսմետիկ պատրաստուկների տեխնոլոգիա 2

II

83

60

4.14

Ֆիզիոթերապիայի և գործիքային կոսմետոլոգիայի հիմունքներ 1

 II

83

60

4.15

Ֆիզիոթերապիայի և գործիքային կոսմետոլոգիայի հիմունքներ 2

II

90

60

4.16

Դեմքի, մազերի, եղունգների կոսմետիկ թերություններ

II

135

90

4.17

Բուժական կոսմետոլոգիա

77

51

4.18

Բուժական կոսմետոլոգիայում մաշկի խնամքի և կանխարգելման դասական մեթոդները

II

86

60

4.19

Բուժական կոսմետոլոգիայում մաշկի խնամքի և կանխարգելման ժամանակակից մեթոդները

II

86

60

4.20

Մերսման հիմունքները

 II

90

60

4.21

Էպիլյացիա

 II

45

30

4.22

Ձեռքերի, ոտքերի մատների հարդարում

 II

90

60

4.23

Գեղազարդական կոսմետիկայի հիմունքներ 1

II 

22,5

15

4.24

Գեղազարդական կոսմետիկայի հիմունքներ 2

 II

23

15

4.25

Գեղազարդական կոսմետիկայի հիմունքներ , վիզաժի հիմունքներ

II

67

45

5

Ընտրովի

 II

41

18

6

Ուսումնաարտադրական պրակտիկա

 

 

 

7

Ընդամենը

 

1788

1201

8

Շաբաթական ժամերի քանակը

 

 

 

9

Պահուստային ժամեր

 

 

62

10

Խորհրդատվություններ /տարեկան 100 ժամ/

 

 

300

11

Ընդամենը

 

5264

3872