×
Դեղագործություն

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 

Միջին մասնագիտական կրթության «Դեղագործություն» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

 

  1. դեղատան աշխատող,
  2. դեագործ,
  3. դեղագործ՝ մանրածախ վաճառքի:

 

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

  1. դեղերի պատրաստում/ներդեղատնային և գործարանային/,
  2. դեղերի պահպանում,
  3. դեղերի բաց թողում`դեղագետի հսկողության ներքո
  4. բարձրացնել գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների մասնագիտական մակարդակը,
  5. արտակարգ իրավիճակներում կատարել պացիենտի վիճակի գնահատում և ցուցաբերել նախաբժշկական օգնություն,
  6. վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և կայացնել որոշումներ սեփական մասնագիտության լիազորությունների և իրավասությունների սահմաններում,
  7. տիրապետել հաղորդակցման հմտություններին, սպասարկման ժամանակակից մեթոդներին:

 

 

ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

 

 

N

Առարկայի անվանումը

Ուսուցման տարին

Ժամեր

Ընդամենը

Պարտադիր լսարանային

 

1. Ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

 

 

 

1.1

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

I

90

60

1.2

Տնտեսագիտության հիմունքներ

I

72

48

1.3

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

I

72

48

1.4

Պատմություն

I

72

48

1.5

Իրավունքի հիմունքներ

II

72

48

1.6

Ռուսաց լեզու

I

90

60

1.7

Օտար լեզու /անգլերեն

I

90

60

1.8

Ֆիզիկական կուլտուրա

I-II

168

112

1.9

Էկոլոգիայի և լանդշաֆտագիտության հունքներ

II

48

32

1.10

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավունքի հիմնահարցեր

I

21

14

 

Ընդամենը

 

795

530

 

2. Առանցքային հմտություններ

 

 

 

2.1

Հաղորդակցություն

I

48

32

2.2

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

I

72

48

2.3

Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հիմունքներ

II

72

24

2.4

Համակարգչային օպերատորություն

I

72

48

 

Ընդամենը

 

264

176

 

3. Ընդհանուր մասնագիտական

 

 

 

3.1

Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա

I

72

64

3.2

Օրգանական քիմիա

I

90

70

3.3

Անալիտիկ քիմիա

II

72

48

3.4

Դեղագործական քիմիա

II

146

114

3.5

Հիգիենա և մարդու էկոլոգիա

I

42

28

3.6

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

I

132

88

3.7

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ՝ բժշկական տերմինաբանությամբ

I

111

74

 

Ընդամենը

 

665

486

 

4. Հատուկ մասնագիտական

 

 

 

4.1

Մարդու գենետիկա՝ բժշկական գենետիկայի հիմունքերով

II

48

32

4.2

Բուսաբանության հիմունքներ

I

84

56

4.3

Ընդհանուր դեղաբանություն

I

72

48

4.4

Մասնավոր դեղաբանություն

I

147

98

4.5

Ֆարմակագնոզիա

II

108

72

4.6

Կարծր դեղաձևերի պատրաստման հմտություններ

II

114

76

4.7

Հեղուկ դեղաձևերի պատրաստման հմտություններ

II

117

78

4.8

Փափուկ դեղաձևերի պատրաստման հմտություններ

II

90

60

4.9

Մանրէաբանություն և իմունաբանություն

II

72

48

4.10

Պաթոլոգիայի հիմունքներ

II

75

50

4.11

Դեղատնային գործունեության կազմակերպում և էկոնոմիկա

II

147

98

4.12

Դեղագործական ապրանքագիտություն

II

45

30

 

Ընդամենը

 

1119

746

5

Ընտրովի

 

117

78

 

Ընդամենը

 

 

 

Պահուստային ժամեր

 

  

100

 

Ընդամենը

 

 

3412